Regulamin Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka

(nowelizacja - wrzesień 2011 r.)

1. [Organizator Olimpiady] Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka, zwany dalej: „Komitetem Głównym”, wspólnie z Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” w Toruniu, organizuje na terenie całego kraju Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Prawach Człowieka, zwaną dalej „Olimpiadą”.

2.  [Podstawa prawna] Olimpiada jest organizowana na podstawie umowy Organizatora z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz postanowień Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i Olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125). Prawo startu w Olimpiadzie przysługuje każdemu uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej. Uczniowie przystępują do zawodów dobrowolnie.

3.  [Struktura eliminacji] Olimpiadę organizuje się jako trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim, w których wymagany jest od uczestników następujący zakres i poziom wiedzy:

       a)  w zawodach pierwszego stopnia (eliminacjach szkolnych) – wystarczający do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki przedmiotu „wiedza o społeczeństwie”, a w zakresie wiedzy o prawach człowieka i historii najnowszej wskazany w wymaganiach merytorycznych;

       b)  w zawodach drugiego stopnia (eliminacjach okręgowych) – wystarczający do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki przedmiotu „wiedza o społeczeństwie”, a w zakresie wiedzy o prawach człowieka i historii najnowszej wskazany w wymaganiach merytorycznych;

       c)  zawodach trzeciego stopnia (Finale Ogólnopolskim) – w zakresie wiedzy o prawach człowieka, wiedzy o społeczeństwie, podstaw prawoznawstwa, prawa konstytucyjnego i międzynarodowego oraz historii najnowszej wskazany w wymaganiach merytorycznych.

4. [Siedziba Komitetu Głównego] Siedzibą Komitetu Głównego (KG) jest Katedra Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (ul. Gagarina 15, 87-100 Toruń. Oficjalną stroną internetową Olimpiady jest: www.olimpiada.umk.pl.

5.  [Zadania Komitetu Głównego] Do zadań Komitetu Głównego należy:

       a)  opracowanie „Informatora Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka”, który corocznie określa:

           •   założenia organizacyjne;

           •   harmonogram danej edycji Olimpiady;

           •   wymagania merytoryczne;

           •   dokumentację i literaturę obowiązującą i zalecaną dla uczestników;

           •   wzory druków stosowanych w Olimpiadzie.

       b)  przygotowywanie i przesyłanie w odpowiednim terminie testu pisemnego oraz zestawu pytań na potrzeby eliminacji szkolnych (zawodów I stopnia) do wszystkich szkół, które zgłosiły udział w danej edycji Olimpiady oraz do Komitetów Okręgowych;

       c)  przygotowywanie i przesyłanie w odpowiednim terminie kazusów do właściwych Komitetów Okręgowych w celu przeprowadzenia I etapu eliminacji okręgowych (zawodów II stopnia), a w okręgach, w których etap ten odbywa się w szkołach – do Komisji Szkolnych;

       d)  organizacja Ogólnopolskiego Finału (zawodów III stopnia) Olimpiady w Toruniu;

       e)  przygotowanie i wydawanie dyplomów i zaświadczeń dla Laureatów i Finalistów Olimpiady;

       f)  propagowanie idei Olimpiady w środowisku szkolnym i w społeczeństwie w ogóle.

6.  [Zadania TNOiK] Do zadań Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” należy:

       a)  przesyłanie we wrześniu do Komitetów Okręgowych Informatora z Regulaminem Olimpiady, wraz z załącznikami (por. aneks do Informatora):

           –  Załącznik nr 1: rozliczenie finansowe z otrzymanego wsparcia;

           –  Załącznik nr 2: sprawozdanie statystyczne       

               Uwaga!

               Prosimy Komitety Okręgowe o zapoznanie się z tymi załącznikami, wypełnienie ich i przesłanie w odpowiednim terminie do „Domu Organizatora” TNOiK.

       b)  przesyłanie na konto wskazane przez Komitet Okręgowy środków finansowych na organizację zawodów olimpijskich, przekazywanych w dwu transzach:

           –  I transza: ..........................; ( zależy od terminu otrzymania wsparcia z MEN)

           –  II transza: .........................; (zależy od terminu otrzymania wsparcia z MEN)

       c)  zadbanie o określenie przez Komitet Główny i zatwierdzenie przez jego Przewodniczącego wysokości dotacji dla poszczególnych okręgów Olimpiady;

       d)  czuwanie nad terminowym i skrupulatnym rozliczaniem się przez Komitety Okręgowe z otrzymanych środków finansowych (druk załącznika nr 1 do Regulaminu, podpisany przez Przewodniczącego Komitetu Okręgowego i osobę odpowiedzialną za środki finansowe). W przypadku braku terminowego rozliczenia ze środków, Komitet Główny ma prawo do wstrzymania przekazywania dalszych środków oraz do wystąpienia o zwrot w trybie natychmiastowym wcześniej przekazanych środków finansowych;

       e)  zabezpieczanie organizacji Ogólnopolskiego Finału Olimpiady (zakwaterowanie i wyżywienie, zwrot kosztów podróży – dla Finalistów i przedstawicieli Komitetów Okręgowych), jak również – w miarę posiadanych środków – przyznawanie dodatkowych nagród dla Finalistów.

7.  [Komitety Okręgowe i ich zadania] Komitety Okręgowe (KO) funkcjonują w siedzibach 16 województw-regionów, stosownie do podziału administracyjnego kraju, bądź w innych miastach danego okręgu. Na czele Komitetu Okręgowego stoi Przewodniczący, który reprezentuje KO oraz kieruje jego działalnością i wskazuje osobę odpowiedzialną za sprawy finansowe KO.

       Do zadań Komitetów Okręgowych należy:

       a)  opracowywanie szczegółowych zasad organizacji Olimpiady – etapu szkolnego i okręgowego – na terenie swojego okręgu;

       b)  przyjmowanie i kompletowanie protokołów z eliminacji szkolnych w swoim okręgu;

       c)  powiadamianie zainteresowanych szkół o ostatecznym zakwalifikowaniu uczniów do eliminacji okręgowych, wraz z podaniem terminu i miejsca ich przeprowadzenia;

       d)  przeprowadzanie I i II etapu eliminacji okręgowych w postaci sformułowania przez uczestników opinii prawnej na temat kazusu (I etap) oraz egzaminów ustnych przed Jury eliminacji okręgowych (II etap);

       e)  przesyłanie do Komitetu Głównego w odpowiednim terminie protokołów eliminacji okręgowych, wraz z listami osób zakwalifikowanych do Ogólnopolskiego Finału Olimpiady w ilości 2–4 uczestników, zależnie od ilości i poziomu wiedzy uczestników eliminacji okręgowych, włączając w to dane dotyczące: daty i miejsca urodzenia, klasy i szkoły (z adresem i telefonem), nauczyciela-opiekuna oraz adresu zamieszkania.

       f)  wydatkowanie otrzymanych środków finansowych – jako pieniądza publicznego – z należytą starannością i dbałością;

       g)  ponoszenie odpowiedzialności za wewnętrzne rozliczenia finansowe w związku z organizowanymi eliminacjami szkolnymi i okręgowymi;

       h)  kompletowanie i przechowywanie przez okres 5 lat dokumentacji dotyczącej otrzymanych środków finansowych, wraz z fakturami dokumentującymi ich wydatkowanie;

       i)   podleganie kontroli Komitetu Głównego Olimpiady i w tym celu:

           –  udostępnianie mu wszelkiej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania;

           –  udzielanie informacji na piśmie co do stanu realizacji zadania;

       j)   dokonywanie w określonym przez Komitet Główny terminie rozliczenia z otrzymanych transz środków finansowych (załącznik nr 1 do Regulaminu – zob. aneks) i przesłanie obowiązkowo na adres: „Domu Organizatora” TNOiK najpóźniej do dnia 10 grudnia br (I transza) oraz 15 maja roku następnego (II transza);

       k)  sporządzanie sprawozdania statystycznego (załącznik nr 2 do Regulaminu – zob. aneks) i przesyłanie go do Komitetu Głównego wraz z protokołem eliminacji okręgowych oraz danymi osobowymi uczniów zakwalifikowanych do Finału Ogólnopolskiego w terminie do 9 marca

       l)   potwierdzanie podpisem akceptującym Przewodniczącego Komitetu Okręgowego oraz osoby odpowiedzialnej za rozliczenia finansowe wszelkich przypadków dysponowania środkami finansowymi pochodzącymi z otrzymanych transz z konta „Domu Organizatora” ­TNOiK.

8.  [Komisje Szkolne i ich zadania] Komisje Szkolne są powoływane przez Dyrektora Szkoły w szkołach, w których uczniowie zgłaszają zamiar uczestnictwa w Olimpiadzie.

       Do zadań Komisji Szkolnych należy:

       a)  ustalenie listy uczniów biorących udział w Olimpiadzie;

       b)  dokonanie zgłoszenia szkoły do udziału w Olimpiadzie we właściwym Komitecie Okręgowym, korzystając z internetowego formularza rejestracyjnego na stronie Olimpiady;

       c)  przeprowadzenie I etapu eliminacji szkolnych (testu) i kwalifikowanie do II etapu eliminacji szkolnych;

       d)  przeprowadzenie II etapu eliminacji szkolnych w postaci egzaminu ustnego i zakwalifikowanie uczestników do dalszego postępowania olimpijskiego;

       e)  sporządzenie protokołu eliminacji szkolnych i bezzwłoczne przesłanie go do właściwego Komitetu Okręgowego Olimpiady;

       f)  jeśli w danym okręgu I etap eliminacji okręgowych (formułowanie opinii prawnej na temat jednego z dwóch kazusów) nie jest organizowany w miejscu określonym przez Komitet Okręgowy – przeprowadzenie tej części eliminacji okręgowych w szkołach i bezzwłoczne przesłanie takich opinii do właściwego Komitetu Okręgowego;

       g)  pośrednictwo i pomoc w kontakcie między Komitetem Okręgowym bądź Komitetem Głównym Olimpiady a uczniami zakwalifikowanymi do dalszych etapów postępowania olimpijskiego.

9.  [Miejsce przeprowadzania eliminacji]

       a) Eliminacje szkolne (zawody I stopnia) przeprowadzane są w każdej z zainteresowanych szkół i organizowane przez Komisje Szkolne Olimpiady;

       b) Eliminacje okręgowe (zawody II stopnia) przeprowadzane są w siedzibie właściwego Komitetu Okręgowego Olimpiady lub innym miejscu wskazanym przez dany Komitet Okręgowy;

       c) Ogólnopolski Finał Olimpiady (zawody III stopnia) przeprowadzany jest w siedzibie Komitetu Głównego w Toruniu, organizowany przez ten Komitet, lub w innym miejscu wskazanym przez Organizatora Olimpiady.

10. [Struktura eliminacji szkolnych] Eliminacje szkolne mają strukturę dwuetapową i obejmują:

       a)  test kwalifikacyjny, którego ocena stanowi warunek kwalifikacji do egzaminów ustnych w szkole;

       b)  egzaminy ustne, przeprowadzane przed Komisją Szkolną Olim­piady na podstawie jednolitych w skali całej Polski zestawów pytań przygotowanych przez Komitet Główny Olimpiady i obejmujących:

           •   pierwsze pytanie z zakresu historii najnowszej (od zakończenia I wojny światowej),

           •   drugie pytanie z zakresu wiedzy o społeczeństwie, podstaw prawoznawstwa, konstytucjonalizmu i prawa międzynarodo­wego, współczesnych stosunków międzynarodowych i aktualnych wydarzeń;

           •   trzecie pytanie z zakresu ochrony praw człowieka (w zakresie wskazanym w wymaganiach merytorycznych) na kanwie Konstytucji RP, Karty NZ, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji Praw Dziecka.

11.  [Reguły oceny w eliminacjach szkolnych] Za test można uzyskać od 0 do 10 pkt, przy czym dla zakwalifikowania się do egzaminów ustnych niezbędne jest uzyskanie minimum 7 pkt. Egzaminy ustne podlegają ocenie przez członków Komisji Szkolnej, przy czym za każde z pytań można uzyskać od każdego z Członków Komisji 0–10 pkt.; ocenę ogólną uzyskuje się dzieląc sumę punktów przez liczbę Członków Komisji i wynosi ona 0–30 pkt; Ostateczny rezultat udziału w eliminacjach szkolnych uzyskuje się dodając do siebie wynik z testu (0–10 pkt.) oraz egzaminu ustnego (0–30 pkt.), co oznacza skalę zbiorczą 0–40 pkt.

12. [Kwalifikacja uczestników do eliminacji okręgowych] Według wyżej określonych zasad każda ze startujących w Olimpiadzie szkół wstępnie kwalifikuje najlepszych uczestników zawodów szkolnych do eliminacji okręgowych, przy czym zalecana jest liczba maksimum 3 tak kwalifikowanych uczestników, w połączeniu z minimalnym progiem uzyskanej punktacji 30 pkt. W przypadkach szczególnych (znaczna liczba uczestników i ich bardzo wysoki poziom) można dopuścić kwalifikację wyższej liczby, co najwyżej jednak 5 uczestników. Wyrazem tego ma być sporządzenie protokołu eliminacji szkolnych (patrz: wzór niżej) i bezzwłoczne przesłanie go do właściwego Komitetu Okręgowego Olimpiady.

13.  [Struktura eliminacji okręgowych] Eliminacje okręgowe mają także strukturę dwuetapową i obejmują:

       a)  pracę pisemną w postaci opinii prawnej na podstawie jednego z dwóch kazusów dotyczących zarzutu naruszenia przez państwo jego zobowiązań z dziedziny przestrzegania praw człowieka wynikających z Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych; kazusy i arkusze zadań dla uczestników są przygotowywane przez Komitet Główny Olimpiady i przesyłane do Komitetów Okręgowych;

           •   I etap eliminacji okręgowych (opinia prawna dotycząca kazusu) odbywa się w miejscu określonym przez właściwy Komitet Okręgowy dla wszystkich uczestników Olimpiady z danego okręgu i w terminie określonym w niniejszym Regulaminie;

           •   uczestnicy eliminacji okręgowych sporządzają opinię odręcznie czasie 3 godzin zegarowych;

           •   Komitet Okręgowy powierza sprawdzenie i ocenę opinii uznanemu specjaliście praw człowieka (prawnikowi-nauczycielowi akademickiemu bądź innej osobie z doświadczeniem w zakresie praw człowieka), który winien też znaleźć się w składzie Jury Eliminacji Okręgowych;

           •   za opinię można uzyskać punktację od 0 do 10 pkt, przy czym bezwzględnym warunkiem kwalifikacji do dalszego postępowania olimpijskiego jest uzyskanie minimum 7 pkt.;

       b)  egzaminy ustne – przeprowadzane w siedzibie właściwego Komitetu Okręgowego, na podstawie wylosowanego zestawu trzech pytań (pierwsze – z zakresu historii najnowszej (od zakończenia I wojny światowej); drugie – z dziedziny wiedzy o społeczeństwie, podstaw prawoznawstwa, konstytucjonalizmu i prawa międzynarodowego, współczesnych stosunków międzynarodowych oraz aktualnych wydarzeń; trzecie – z zakresu wiedzy o prawach człowieka (w zakresie wskazanym w wymaganiach merytorycznych);

            •   pytanie trzecie, obejmuje dodatkowo (ponad wymagania etapu szkolnego) znajomość uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka,

           •   egzaminy odbywają się przed Jury Eliminacji Okręgowych, w którego skład – poza nauczycielami – włączani są prawnicy specjalizujący się w prawach człowieka, będący nauczycielami akademickimi i/lub praktykami, jak również studenci i byli Olimpijczycy,

           •   za każde z pytań uczestnik może uzyskać od każdego z jurorów od 0 do 10 pkt, przy czym ostateczny rezultat uzyskuje się, sumując punktację za wszystkie 3 pytania od wszystkich jurorów i dzieląc taką punktację globalną przez liczbę jurorów rzeczywiście biorących udział w ocenie i dodając punktację uzyskaną za wstępną opinię prawną (0–10 pkt).

14.  [Kwalifikacja uczestników do eliminacji centralnych]

a) Niezwłocznie po przeprowadzeniu II etapu eliminacji okręgowych Jury eliminacji okręgowych kwalifikuje do udziału w Finale Ogólnopolskim (eliminacjach III stopnia)

1. Jednego uczestnika eliminacji okręgowych z najwyższą punktacją, jeśli w II etapie eliminacji okręgowych uczestniczyło do 10 osób.

2. Dwoje uczestników eliminacji okręgowych z najwyższą punktacją, jeśli w II etapie eliminacji okręgowych uczestniczyło od 11 do 15 osób.

3. Troje uczestników eliminacji okręgowych z najwyższą punktacją, jeśli w II etapie eliminacji okręgowych uczestniczy od 16 do 20 osób.

4. Czworo uczestników eliminacji okręgowych z najwyższą punktacją, jeśli w II etapie eliminacji okręgowych uczestniczyło powyżej 21 osób.

b) W przypadku określonym w pkt. 4 powyżej, Komitet Główny może ustanowić dwie Izby Jury dla przeprowadzenia II etapu eliminacji okręgowych. W takiej sytuacji każda z Izb Jury eliminacji okręgowych kwalifikuje dwoje uczestników eliminacji okręgowych z najwyższą punktacją uzyskaną w danej Izbie (2+2)

c) Niezwłocznie po zakończeniu eliminacji okręgowych właściwy Komitet Okręgowy przesyła do Komitetu Głównego protokół z eliminacji okręgowych oraz dane osobowe osób zakwalifikowanych do Finału Ogólnopolskiego (formie tradycyjnej i elektronicznie, zob. aneks).

15.  [Odwołania od decyzji kwalifikujących uczestników do eliminacji centralnych]

a) Decyzje Komitetów Okręgowych odnośnie kwalifikacji uczestników do Finału Ogólnopolskiego mają charakter    ostateczny. Odwołanie od decyzji Komitetu Okręgowego odnośnie kwalifikacji uczestników może być złożone w sytuacji nadzwyczajnej, jeśli podczas II etapu eliminacji okręgowych doszło do naruszenia Regulaminu Olimpiady lub oczywistego przypadku pokrzywdzenia.  Wówczas odwołanie od decyzji Komitetu Okręgowego wraz z uzasadnieniem należy przesłać pocztą poleconą do Komitetu Głównego Olimpiady, z kopią do właściwego Przewodniczącego Komitetu Głównego, w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia następującego po dniu II etapu eliminacji okręgowych.

b) Przewodniczący Komitetu Okręgowego, niezwłocznie po otrzymaniu skargi uczestnika, sporządzi krótkie stanowisko na temat sprawy i prześle je do Komitetu Głównego listownie oraz e-mailem.

c) Komitet Główny po zbadaniu sprawy komunikuje decyzję zainteresowanej osobie i Komitetowi Okręgowemu w terminie 10 dni od daty wpływu skargi uczestnika.

d) Nie będą rozpatrywane odwołania odnoszące się wyłącznie do punktacji (tj. liczby punktów) przyznanej uczestnikowi Olimpiady przez Jury eliminacji okręgowych.

16.  [Zakwaterowanie nauczycieli-opiekunów w czasie Finału] Komitet Główny nie może zagwarantować rezerwacji zakwaterowania i wyżywienia wszystkim nauczycielom-opiekunom, którzy zechcieliby towarzyszyć finalistom. Nie wyklucza jednak takiej możliwości, pod warunkiem uprzedniego zgłoszenia takiego zamiaru. Oczekuje się, że nauczyciele-opiekunowie będą dysponować delegacjami z macierzystych szkół i będą we własnym zakresie rozliczać wydatki związane z przyjazdem na Finał do Torunia.

17.  [Zwrot kosztów podróży dla uczestników Finału] Zwrot kosztów podróży dla uczniów-finalistów będzie dokonywany w dniu przyjazdu i/lub pierwszego dnia zawodów finałowych. Komitet Główny gwarantuje zwrot kosztów podróży oraz nieodpłatne posiłki przewodniczącym Komitetów Okręgowych Olimpiady lub osobom wydelegowanym przez KO oraz 1 nauczycielowi-opiekunowi odpowiedzialnemu za grupę uczestników z danego Okręgu. W związku z przepisami regulującymi koszty delegacji, zwrot kosztów podróży następuje po ich udokumentowaniu (przedstawieniu biletów kolejowych lub autobusowych). Nie ma możliwości zwrotu kosztów korzystania z taksówek w Toruniu oraz podróży samochodowej.

18.  [Punkt informacyjny i kasowy] Dla sprawnego przeprowadzenia zawodów finałowych, Komitet Główny korzysta z pomocy Studenckiego Koła Naukowego Homo Homini, które m.in. zapewnia funkcjonowanie punktu informacyjnego w hallu gmachu Wydziału Prawa i Administracji UMK, oraz „Domu Organizatora” TNOiK w Toruniu (który m.in. zapewnia funkcjonowanie punktu kasowego do rozliczania kosztów podróży).

19.  [Struktura Finału Ogólnopolskiego] Ogólnopolski Finał Olimpiady w Toruniu ma strukturę dwuetapową i obejmuje:

       a) egzaminy ustne przeprowadzane na podstawie wylosowanych zestawów 3 pytań o charakterze analogicznym, jak na poprzednich etapach zmagań olimpijskich, ale o podwyższonej skali trudności, przy czym wiedza z zakresu praw człowieka obejmuje dodatkowe elementy wskazane w wymaganiach merytorycznych; każdy z uczestników może uzyskać za każde z pytań od każdego z jurorów od 0 do 10 pkt, przy czym ostateczny wynik ustala się sumując punktację za wszystkie 3 pytania od wszystkich jurorów i dzieląc taką punktację globalną przez liczbę jurorów, którzy rzeczywiście uczestniczyli w ocenie;

       b) Superfinał procesowy (por. niżej).

20.  [Jury Finału]

       a) Komitet Główny powołuje Jury Ogólnopolskiego Finału Olimpiady, w skład którego – poza pracownikami Katedry Praw Człowieka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – wchodzą przedstawiciele nauki z innych uniwersytetów, przedstawiciele Patronów Honorowych Olimpiady oraz Studenckiego Koła Naukowego Homo Homini.

       b) Jury pracuje w składzie plenarnym oraz w Izbach. Dla potrzeb oceny egzaminów ustnych w pierwszym dniu zawodów finałowych Jury pracuje w 3 lub 4 Izbach, z których każda losuje grupę finalistów i swoje miejsce pracy.

21.  [Zadania Izb Jury Finału] Każda z Izb Jury w sposób ostateczny:

       a) ustala ranking punktowy finalistów, którzy odbywali przed nią egzaminy;

       b) kwalifikuje 4 Laureatów Olimpiady, kierując się kryterium najwyższej punktacji średniej;

       c) kwalifikuje 2 uczestników Superfinału procesowego w drugim dniu zawodów, kierując się kryterium najwyższej punktacji średniej.

       Jeśli Jury Finału pracowało w składzie 3 Izb, wówczas każda z nich kwalifikuje 5 Laureatów, kierując się kryterium najwyższej punktacji średniej w danej Izbie.

22.  [Reguły ustalania listy Laureatów]

     a) Plenarne posiedzenie Jury po zakończeniu I dnia eliminacji:

-      ustala ogólny ranking punktowy wszystkich uczestników Finału Ogólnopolskiego;

-     uzupełnia listę Laureatów Olimpiady o kolejne 5 osób (łącznie 21), biorąc pod uwagę wyniki egzaminów przeprowadzonych przed wszystkimi Izbami Jury i kierując się kryterium najwyższej osiągniętej punktacji średniej. Jeżeli Jury Finału pracowało w składzie 3 Izb, wówczas liczbę Laureatów uzupełnia się o kolejne 6 osób (łącznie 21);

-     uzupełnia listę uczestników Superfinału Procesowego o kolejne 2 osoby (łącznie 10), biorąc pod uwagę kryteria jw. Jeżeli Jury Finału pracowało w składzie 3 Izb, wówczas liczbę uczestników Superfinału uzupełnia się o 4 osoby (łącznie 10), biorąc pod uwagę kryteria jw.;

b) W przypadkach osiągnięcia jednakowej liczby punktów przez dwóch lub więcej uczestników:

-        w przypadku Laureatów Olimpiady, stosuje się zasadę przychylności i dopuszcza się możliwość odpowiedniego zwiększenia ich liczby;

-        w przypadku kwalifikacji uczestników Superfinału Procesowego, przeprowadza się „baraż” celem wyłonienia Laureata biorącego udział w Superfinale.

23.  [Ogłoszenie wyników I dnia eliminacji] Po zamknięciu obrad plenarnych Jury następuje uroczyste ogłoszenie wyników pierwszego dnia eliminacji, w tym ogłoszenie ostatecznej listy 21 Laureatów Olimpiady oraz 10 uczestników Superfinału Procesowego. Uczestnicy Superfinału losują kazusy oraz rolę procesową (strony skarżącej lub państwa pozwanego).

24.  [Superfinał procesowy] W drugim dniu zawodów Ogólnopolskiego Finału Olimpiady odbywa się Superfinał procesowy, który polega na przeprowadzeniu 5 procesów pokazowych (show-trials), w kolejności wynikającej z numeracji wylosowanych kazusów. Każdy z uczestników Superfinału ma prawo do wystąpienia głównego w charakterze strony skarżącej bądź państwa pozwanego, w zależności od wylosowanej roli procesowej, dysponując na to czasem 10 minut, jak również prawo do repliki (czas: 3 min.). Oczekuje się od uczestników wykazania się głębokim znawstwem praw człowieka, chronionych na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, z uwzględnieniem strasburskiego, a także prawniczej kompetencji oraz ujęcia swoich wywodów w odpowiedniej formie językowej. Ponadto oczekuje się, że Superfinaliści nie będą streszczać stanu faktycznego zawartego w kazusie, lecz skoncentrują się na argumentacji prawnej.

       b) Członkowie Jury Finału Ogólnopolskiego, którzy oceniają wystąpienia uczestników, mogą w dowolnym momencie zwrócić się do Przewodniczącego Jury o pozwolenie na przerwanie wystąpienia głównego Superfinalisty w celu zadania pytania związanego z przedstawianą linią argumentacji. Pytania mogą być także kierowane przez Przewodniczącego Jury. Pytania będą możliwie konkretne i zwięzłe, podobnie jak odpowiedzi Superfinalisty. Po udzieleniu odpowiedzi Superfinalista powinien bezzwłocznie kontynuować swoją wypowiedź. Liczba pytań skierowanych do jednego Superfinalisty nie przekroczy trzech. Pytania ze strony Jury nie wpływają na bieg czasu przeznaczonego na wypowiedź główną (10 minut). W trakcie repliki (3 minuty) wypowiedź Superfinalisty nie będzie przerywana pytaniami.

c) Superfinał procesowy odbywa się przed składem plenarnym Jury Ogólnopolskiego Finału Olimpiady. Każdy z uczestników Superfinału może uzyskać:

  • od 0 do 10 pkt – za znawstwo europejskiego systemu ochrony praw człowieka w jego rzeczywistym funkcjonowaniu;

  • od 0 do 5 pkt – za uporządkowanie, logiczność i moc przekonywania w swoich wywodach prawniczych;

  • od 0 do 5 pkt – za piękno polszczyzny.

Przy dokonywaniu oceny Jurorzy biorą pod uwagę treść i sposób odpowiedzi na pytania zadane Superfinaliście w trakcie wypowiedzi głównej.

d) Ostateczny wynik uczestnika Superfinału ustala się, sumując wszystkie w/w czynniki punktacji od wszystkich wchodzących w grę Jurorów i dzieląc taką punktację globalną przez liczbę Jurorów, którzy rzeczywiście przyjmowali udział w ocenie danego wystąpienia bądź jego konkretnego składnika oceny.

25.  [Posiedzenie plenarne Jury] Po przeprowadzeniu wszystkich procesów pokazowych, odbywa się in camera plenarne posiedzenie Jury Ogólnopolskiego ­Finału Olimpiady, które decyduje o przyznaniu najwyższych laurów olimpijskich (miejsca od I do X) za udział w Superfinale oraz rozdziale nagród.

26.  [Ogłoszenie wyników II dnia eliminacji] Ogólnopolski Finał Olimpiady kończy się uroczystym ogłoszeniem wyników II dnia Finału Ogólnopolskiego wraz wręczeniem dyplomów i nagród.

27.  [Informacja o przywilejach rekrutacyjnych na wyższe uczelnie] Komitet Główny podaje do wiadomości osób zainteresowanych uchwały uczelni wyższych dotyczące przyjmowania na studia uczestników Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka oraz przesyła listy Laureatów i Finalistów do właściwych działów nauczania tych uczelni. Komitet Główny nie ma kompetencji do „kwalifikowania” olimpijczyków na studia w konkretnej uczelni na konkretnym kierunku. Prawo wyboru kierunku i uczelni oraz obowiązek dochowania należytej staranności i terminowości w tym względzie należą do samych zainteresowanych uczestników Olimpiady.