Żródła wiedzy

Źródła i literatura obowiązująca uczestników Olimpiady

1. W zakresie wiedzy o społeczeństwie:

 • wiedza czerpana z uznanych podręczników szkolnych tego przedmiotu;
 • orientacja w aktualiach czerpana z lektury prasy i z innych mass mediów;
 • podstawowa znajomość nowej Konstytucji RP.

2. W zakresie historii najnowszej:

 • wiedza czerpana z uznanych podręczników szkolnych obejmujących etap historii najnowszej od zakończenia I wojny światowej.

3. W zakresie praw człowieka:


Literatura podstawowa:

 • B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Prawa człowieka i ch ochrona. Podręcznik dla studentów prawa i administracji, „Dom Organizatora” TNOiK, wyd. II, Toruń 2009;
 • inne aktualne podręczniki z zakresu ochrony praw człowieka.
 • M. Balcerzak (oprac.), Międzynarodowa ochrona praw człowieka. Wybór źródeł, Wyd. „Dom Organizatora” TNOiK, Toruń 2007;
 • inne zbiory dokumentów międzynarodowych z zakresu ochrony praw człowieka w zakresie objętym programem Olimpiady.

Literatura uzupełniająca:

 • Kompas – Edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą (podręcznik Rady Europy) – wyd. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, we współpracy ze Stowarzyszeniem SZANSA z Głogowa, (wersja oryginalna dostępna pod adresem: http://eycb.coe.int/compass);
 • A. Michalska, Skarga na naruszenie praw człowieka do Komitetu Praw Człowieka, Biblioteka Komitetu Helsińskiego, Warszawa 1995 (dostępna on-line na stronie www.hfhrpol.waw.pl -> publikacje);
 • M. Balcerzak, S. Sykuna (red.), Leksykon ochrony praw człowieka, Warszawa 2009 lub 2010;
 • M. Balcerzak, Zagadnienie precedensu w prawie międzynarodowym praw człowieka, Toruń 2008;
 • B. Banaszak, A. Bisztyga, K. Complak, M. Jabłoński, R. Wieruszewski, System ochrony praw człowieka, wyd. 2, Zakamycze, Kraków 2005;
 • T. Jasudowicz (oprac.) Orzecznictwo strasburskie. Zbiór wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 1990 –1997, t. I–II, oprac., Toruń 1998;
 • T. Jasudowicz (red.) Polska wobec europejskich standardów praw człowieka, Toruń 2001;
 • C. Mik (red.), Prawa człowieka w XXI wieku. Wyzwania dla ochrony prawnej, Wyd. „Dom Organizatora” TNOiK, Toruń 2005;
 • M.A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej. Krótki komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, wyd. Wolters Kluwer, Kraków 2006;
 • podręczniki z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, np. R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006; J. Białocerkiewicz, Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu, Wyd. „Dom Organizatora TNOiK”, Toruń 2007;
 • aktualne podręczniki z zakresu prawa konstytucyjnego, np. Z. Witkowski (red.), Prawo konstytucyjne, Wyd. „Dom Organizatora” TNOiK, Toruń 2006.